Giorgi Antidze

Director, SOCAR Georgia Security

information is empty

Management

VD3B5481
Gulahmad Hakhiyev
VD3B5652
Ozgur Durdabak
VD3B5474
Arif Salimov
VD3B5559
Levan Jankarashvili