VD3B5481
Gulahmad Hakhiyev
Head of Internal Control Department
VD3B5652
Ozgur Durdabak
Construction Affairs Advisor to General Director
VD3B5474
Arif Salimov
Head of IT Division
VD3B5621
Yashar Ibragimov
VD3B5501
Temur Japaridze
VD3B5559
Levan Jankarashvili
Head of Financial Consolidation Department
VD3B5761
Megi Mitaishvili
defoult
Tofig Aliyev
VD3B5612
Irakli Zubitashvili